Factuurvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden
Betaling.
1. Al onze facturen moeten behoudens afwijkend beding, contant betaald worden op onze woonplaats.
2. Ten titel van conventionele intrest zal een bedrag van 9,5% per jaar  verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, en dit van rechtswege, dit is zonder ingebrekestelling in geval de betaling geschied op voornoemde vervaldag.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 %  met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Bevoegdheid.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en de vrederechter van Dendermonde, zijn bevoegd om van het geschil betreffende deze factuur of het onderliggend contract kennis te nemen.

Eigendomsvoorbehoud.
Onverminderd ’s kopers risico met betrekking der goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Klachten.
Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van 48 uur na de levering worden geuit.
Klachten inzake zichtbare gebreken zijn niet meer ontvankelijk na levering en aanvaarding.
In geen geval zal Bubba bvba aansprakelijk zijn voor schade die te wijten is aan fout gebruik of nalatigheid in hoofde van de klant of een derde onder meer inzake de inadequate stockering van de betrokken producten.

In geval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van Bubba beperkt tot het terugnemen en vervangen van de betrokken koopwaar. Bubba kan in geen geval schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. De aansprakelijkheid van Bubba kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, natuurrampen, enz.
Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions de vente
Paiement.
1. Sauf accord contraire, toutes nos factures sont payables au comptant à notre domicile.
2. Un montant de 9,5 % par an sera dû de plein droit, c’est à dire sans mise en demeure à titre d’intérêt conventionnel au cas où le paiement ne serait pas effectué à l’échéance.

En cas de non-paiement intégral ou partiel de la dette à l’échéance, sans raison valable, le montant restant dû, sera après mise en demeure infructueuse, augmenté de 12 % avec un minimum de 125,00 euros et un maximum de 2.000,00 euros même en cas d’octroi de  termes et délais.

Juridiction.
Seuls les tribunaux de l’arrondissement de Dendermonde ou la Justice de Paix de Dendermonde, sont compétents pour connaître  des litiges relatifs à la facture ou au contrat qui s’y rapporte.

Réserve de Propriété.
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

Des réclamations concernant des vices cachés ne sont recevables que si envoyés par lettre recommandée endéans des 48 heures après livraison.
Des réclamations concernant des vices visuels ne sont plus recevables après livraison et acceptation.
En aucun cas Bubba bvla ne pourra être tenu responsable pour des dégâts dus à une utilisation fautive ou une négligence du client ou un tiers, et ceci plus spécifiquement concernant un stockage inadéquat des produits concernés. 

En cas de livraison non conforme ou en cas d'une réclamation recevable et fondée concernant des vices cachés, la responsabilité de Bubba se limite à reprendre et remplacer la merchandise concernée. Bubba ne peut en aucun cas être tenu de payer des indemnités, ni de se voir infliger aucune autre sanction.
La responsabilité de Bubba ne peut être invoquée lors de non-respect de ses contrats lors d'événements comme force majeure, guerre, désordres, grève partielle ou générale, lock¬out partiel ou général, maladies contagieuses, accidents d'exploitation, incendies, calamités, etc....